• Recerca-Assistència-Divulgació-Transferència

    Recerca-Assistència-Divulgació-Transferència

  • Des de Girona, benvinguts a GenCardio

    Des de Girona, benvinguts a GenCardio

  • Un esforç multidisciplinar

    Un esforç multidisciplinar

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   11-2019

 

2.0

Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Responsable
del tractament

Identificació i contacte del responsable de tractament.

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

-IdIBGi-
C/ DR. CASTANY, S/N EDIFICI M2 –PARC  HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ – 17190

SALT (GIRONA)

G178432592
872 987 087

Contacte del DPD

transparencia@idibgi.org

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari, essent específiques per la finalitat que es detalla en la recollida.

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal, interès contractual o per l’execució d’un conveni.

Finalitat de la cessió

No es preveu cap cessió, excepte per previsió legal.

Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim, interès contractual  i del consentiment de l’interessat o del seu representant legal.

Moviments internacionals de dades

Si es produeixen.

Transferències internacionals de dades

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades

Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a transparencia@idibgi.org.  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/

 

 

 

Possibilitat de reclamar davant de la APDCAT

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.

2.1

Informació addicional (vídeo vigilància)

RGPDUE 2016/679  (Informació addicional vídeo vigilància)

Responsable
del tractament

Identificació i contacte del responsable de tractament.

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

-IdIBGi-
C/ DR. CASTANY, S/N EDIFICI M2 –PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ – 17190

SALT (GIRONA)

G178432592
872 987 087

Contacte del DPD

transparencia@idibgi.org

Finalitats del tractament

Finalitat  del tractament

La gestió de les dades de caràcter personal recavades amb la finalitat de vigilància de les instal·lacions.

Legitimació del tractament

L’ interès legítim consistent en la necessitat del Responsable de tractament de garantir la seguretat a les instal·lacions.

Termini de conservació

Les dades seran conservades durant un mes, tret que es produeixi una incidència de seguretat que podran ser conservades durant el temps de prescripció de les accions legals.

Destinataris

Destinatari de la cessió

Els Cossos i forces de Seguretat de l’Estat, Jutjats i Tribunals en compliment de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la Seguretat Ciutadana

Encarregats de tractament

Empreses de vigilància de les instal·lacions.

Drets de les persones interessades

On exercir els drets

C/ DR. CASTANY, S/N EDIFICI M2 –PARC  HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ – 17190

SALT (GIRONA)

E-mail: fundacio@idibgi.org

Dades de contacte del DPO: transparencia@idibgi.org

Possibilitat de reclamar davant de la APDCAT

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.

 

Abast de la política de protecció de dades personals

 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se presencialment o en navegar o interaccionar per la nostra pàgina Web.

 

Qui és el responsable de Tractament de les seves dades personals?

 

En compliment del  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de  2016  de protecció de dades personals, La FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA (IDIBGI), informa, que les dades de caràcter personal que ens proporciona seran tractades per l’IDIBGI C/ Doctor Castany, s/n  Edifici M2,  Parc Hospitalari Martí i Julià. 17190 Salt. NIF: G17432592. Correu electrònicfundació@idibgi.org .

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

 

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal a L’IDIBGI i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals  utilitzant la següent adreça de correu electrònic: transparencia@idibgi.org.

 

Quines Dades Personals es recullen i amb quina finalitat?  

Detallem les dades personals que es recullen als serveis i mitjançant aquest WEB, així com les seves finalitats.

 

Dades relatives als serveis:

 

Servei

Dada

Finalitat

Comunicacions

 

Col·leccions

Dades identificatives:  DNI/NIF, nom, cognoms, adreça, data naixement, hàbits de vida. Dades sensibles: dades genètiques o de salut 

Caracterització de les mostres biològiques obtingudes, amb finalitats específiques d’investigació biomèdica, segons informat al donant,  destinades a incorporar-se a una col·lecció. Tractament legitimat per laLlei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica, el RD1716/2011, de 18 de novembre, de funcionament de BIOBANCS i el consentiment dels afectats.

 

Previstes per la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica i el RD1716/2011, de 18 de novembre, de funcionament de BIOBANCS.

Laboratori diagnosi genètic

Dades identificatives: DNI/NIF, nom, cognoms, adreça, data naixement, sexe, raça, número de la SS. Dades sensibles: dades genètiques o de salut. 

 

Gestió de les dades obtingudes de mostres biològiques, amb la finalitat de realitzar un anàlisi genètic. Tractament legitimat per la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica,el RD1716/2011, de 18 de novembre, de funcionament de BIOBANCS i el consentiment dels afectats.

 

 

Previstes per la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica i el RD1716/2011, de 18 de novembre, de funcionament de BIOBANCS.

 

 

 

Dades recollides per web:

 

Apartat

Dada

Finalitat

Comunicacions

Contactar

 

Nom, cognoms i mail

Gestionar la seva petició.

IDIBGI

Vull fer un donatiu

Nom, cognoms, adreça, DNI, mail, telèfon 

Gestionar la seva petició i el compliment de les normativa sobre Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme establertes amb la Llei  10/2010 , de 28 d'abril.

Previstes per llei

 

 

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 

1.- En compliment d’una relació contractual amb l’IDIBGI. 

2.- Quan ens dóna el seu consentiment. 

3.- Per interès legítim de L’IDIBGI, mostrar-li serveis i iniciatives que poden ser del seu interès. 

4.- Compliment d’obligacions imposades per Llei. 

Els recordem que poden revocar el seus consentiment en qualsevol moment en la següent adreça: transparencia@idigbi.org.

 

 

Quant temps guardarem les seves dades? 

 

L’IDIBGI  guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per al compliment de la finalitat amb la qual varen ser recollides. Si es segueix una directriu diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document de recollida pertinent.

 

 

A qui comuniquem les seves dades?  

 

L’IDIBGI sols comunicarà les seves dades a aquells serveis que s’indica en el moment de la seva recollida  i en els casos previstos per llei.

 

Les transmissions internacionals de les dades sols es fan en casos previstos per llei.

 

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?

 

L’IDIBGI guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per a la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

 

 

A qui comunicarem les seves dades?

 

L’IDIBGI només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei.

 

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

 

 

Mesures de seguretat

 

L’IDIBGI assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les seves dades personals recollides i per això s’han adoptat les mesures de seguretat pertinents per evitar l’alteració, pèrdua o accessos no autoritzats i garantir així la seva integritat i seguretat.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves personals?

 

Dret

Contingut

Canal d'atenció

Accés

Podrà consultar les  dades personals gestionades per L’IDIBGI.

 

 

 

 

 

 

transparencia@idigbi.org

Rectificació

Podrà modificar  les seves dades personals quan aquestes no siguin exactes. 

Supressió

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin  les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos: 

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

 

  • Quan L’IDIBGI no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

 

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic.

 

Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça transparencia@idigbi.org.  No obstant, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  (http://apdcat.gencat.cat).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

L’exercici del drets és gratuït.

 

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n, Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2) 17290, Salt, Girona . Tel: 872 987087 · gencardio.diagnostics@gencardio.com